โครงการวิจัยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ปี 2023

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2023 เทคโนโลยีแม่นยำในการจัดการระบบดิน-พืช-อากาศเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพผลของมะพร้าวนํ้าหอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การค้นหาพันธุ์กล้วยต้านทานโรค, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การประเมินเชื้อพันธุกรรมกล้วย, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคเหี่ยวของกล้วยเพื่อใช้เป็นยีนเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 โมเดลการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศแบบแม่นยำด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสายพันธุ์ชักนำการเกิดแฮพลอยด์ด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับตรวจสอบยีน centromeric histone H3 (CENH3) ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งเซนโทรเมียร์บนโครโมโซม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023202220212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year:

<< 20222020201920162009 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0