โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2023

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2023 การประยุกต์ใช้เถ้าเบาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีปูนซีเมนต์เป็นองค์ประกอบหลัก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบเพื่อทุกคนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การพัฒนากลยุทธ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่บนฐานทางสังคม บ้านเขาสวนหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การพัฒนารูปแบบสถานพักตากอากาศสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0