การศึกษาและวิจัยอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนกำจัดวัชพืชใต้มะม่วง