การศึกษาการกระจายตัวของความร้อนในแม่พิมพ์และชิ้นงานยางสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป