การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้

Publish Year National Journal 1
2010 inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, exนายมนัส ศรีละออ, exนายสัญชัย เพ็ชรรุณ, exนายสุรินทร์ คงจิ๋ว, "ผลของกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักต่อคุณภาพปุ๋ยหมัก", วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 4-8
Publish Year National Conference 1
2010 inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, exนายสัญชัย เพ็ชรรุณ, exนายสุรินทร์ คงจิ๋ว, exนายมนัส ศรีละออ, exอาณัติ เฮงเจริญ, exเธียร วิทยาวรากุล, "ผลของการกลับกองปุ๋ยต่อสมบัติทางกายภาพของปุ๋ยหมักจากชิ้นส่วนพืชที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย