ลีลาภาษาในวรรณกรรมของจิตร ภูมิศักดิ์: การศึกษาเชิงวิเคราะห์