ผลของการใช้สารควบคุมชีวภาพของพืชและวิธีการปลิดช่อผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่น