การเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการให้นำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง