การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาหัวกวาวเครือขาวหลังการเก็บเกี่ยวต่อการ เปลี่ยนแปลงของน้ำหนักหัวสดและปริมาณสารออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนใน กวาวเครือขาว