ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐสังคมของการบริหารจัดการระบบนิเวศเกษตรแบบยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตลุ่มน้ำน่าน