การปรับปรุงกระบวนการผลิตปริมาณและคุณภาพซากของกวางรูซา