การศึกษาการรับรู้ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผ่านการสอนสัทสัมพันธ์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1