ไดโอดอินทรีย์ผลิตด้วยสารกึ่งตัวนำแบบฟิล์มบางจากครามธรรมชาติของจังหวักสกลนคร