การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการทดสอบแบบทำลายและไม่ทำลายสำหรับกำลังรับแรงอัดของพื้นคอนกรีต