การรีโปรแกรมเมตาโบลิซึมของเดนไดรติกเซลล์ และแมคโครฝาจด้วยอนุภาคนาโน เพื่อการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดในโรคลูปัสและภาวะติดเชื้อจากกระแสโลหิต