ความท้าทายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Publish Year International Journal 1
2024 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Factors and Challenges Influencing WEEE Management in Thailand: A Case Study of The Bangkok Metropolitan Administration (BMA)", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 10-23