การกำหนดขนาดยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาฟลอเฟนิคอลในเต่าตนุ (Chelonia mydas) และเต่ากระ (Eretmochelys imbricata)