การยอมรับการตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y ในวิถีการดำเนินธุรกิจใหม่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

  • เงินกองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565 (2565-2566)

  • inดร.สุชัญญา สายชนะ, อาจารย์

  • inดร.สุชัญญา สายชนะ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์