การยกระดับผลิตภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล