อิทธิพลของ metabolic status ต่อการพัฒนาของฟองไข่ในแม่โคเนื้อหลังคลอด (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564)