แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติ