แบบจำลองระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการเลื่อนการชำระหนี้ต่างประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน