การศึกษาลักษณะสมบัติความต้านทานอนุกรมสมมูลจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงวงรอบอายุในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดประจุซ้ำได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.)