การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์, "Environmental Awareness of Enterprises through Their Disclosure Magnitude: UK and US Evidence", 15th Global Conference on Business and Social Sciences , 14 - 15 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย