พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในประเทศไทย