โครงการบริหารจัดการชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (9 เดือน)