แนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการตัดสินใจลงทุนลดมลพิษทางอากาศของผู้ประกอบการอู่อบพ่นสี กรณีศึกษา บริษัท บุญศิริ เซอร์วิส การาจ จำกัด