โครงการบริหารจัดการชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (3 เดือน)