โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (3 เดือน)