รากฐานของภาษาและความคิดสร้างสรรค์: การวิเคราะห์การสร้างความหมายแบบพหุวิธีของโฆษณาของเล่น

Publish Year International Journal 1
2024 inนางสาวบัณฑิตา สันติกุล, อาจารย์, "The Building Blocks of Language and Creativity: A Multimodal Critical Discourse Analysis of Toy Advertisements", Journal of Language Teaching and Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 383-395