สูตรผลแบ่งกั้นที่แต่ละส่วนย่อยมีค่ามากกว่าค่าที่กำหนด