การศึกษาการปนเปื้อนของปรอท สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียมในไข่และเลือดเป็ดในฟาร์มเป็ดไข่ขนาดใหญ่และฟาร์มเป็ดไข่ไล่ทุ่งจากพื้นที่ในเขตเหมืองแร่และเขตพื้นที่ปกติ

Publish Year International Journal 2
2022 exปวีณา เอ็นดู, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exกมลทิพย์ เสนาชัย, exพิชญา สันตติวงศ์ชัย, exพิริยาภรณ์ เฑียรเดชสกุล, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Health significant alarms of toxic carcinogenic risk consumption of blood meal metals contamination in poultry at a gold mining neighborhood, northern Thailand", Environmental Geochemistry and Health, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 783-797
2022 exPaweena Aendo, exMichel de Garine-Wichatitsky, exRachaneekorn Mingkhwan, exKamonthip Senachai, exPitchaya Santativongchai, inนางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Potential Health Effects of Heavy Metals and Carcinogenic Health Risk Estimation of Pb and Cd Contaminated Eggs froma Closed Gold Mine Area in Northern Thailand", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 18, กันยายน 2022, หน้า 2791
Publish Year International Conference 1
2021 exปวีณา เอ็นดู, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exกมลทิพย์ เสนาชัย, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Carcinogenic and Ecological risk assessment of heavy metals in eggs and soils near a gold mine in Thailand", 11st Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 11), 13 - 16 มิถุนายน 2021, Kualalumpur มาเลเซีย