การศึกษาปรสิตโพรโทซัวในเลือดนกพิราบ (Colum livia Gmelin) ในเขตกรุงเทพมหานคร