ทักษะการทำงานที่พึงประสงค์ของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)