การศึกษากระบวนการอบชุบที่อุณหภูมิต่ำยิ่งยวดสำหรับชิ้นส่วนที่มีความแข็งสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเล

  • โครงการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมทางทะเลและทางด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ทุนวิจัยตามแผนปฏิบัติการ งบ2562 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 3
2020 exChaiyawat Peeratatsuwan, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของท่อเหล็กกล้าเกรด SA210 A1 ที่ใช้ในหม้อน้ำ", INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 123-132
2020 exTianyi Zhang, exWei Liu, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBaojun Dong, exYonggang Zhao, exYongmei Yang, "Corrosion Evolution and Analysis of Welded Joints of Structural Steel Performed in a Tropical Marine Atmospheric Environment", Journal of Materials Engineering and Performance, ปีที่ 29, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 5057-5068
2020 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiyawat Peeratatsuwan, "Experimental investigation on the carbide precipitation and mechanical property evolution of a cryogenically treated tool steel", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiyawat Peeratatsuwan, "MICROSTRUCTURE AND HARDNESS EVOLUTION OF CARBURIZED MILD STEEL", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 145-152