พฤติกรรมเชิงประจักษ์ของผลตอบแทนของความผันผวนของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2022 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Empirical Behaviors of Stock Returns and Volatility in the Stock Exchange of Thailand", การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th UTCC National Conference), 9 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย