การเชื่อมโยงความและการเกาะเกี่ยวความในเรียงความภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาผู้เรียนนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

  • ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.กุลรัมภา วรศรี, อาจารย์

  • inดร.กุลรัมภา วรศรี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์