ระบบการควบคุมแบบอัจฉริยะโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิค