บทบาทของ ATP- dependent DNA helicase RuvB3 ต่อกระบวนการการซ่อมแซมด้วยการตัดออกของเบสของเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารั่ม

  • ทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal Research Fund (PRF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร, อาจารย์

  • inดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี