การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสมาเย็นโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงและการทำปฏิกิริยาในระดับนาโน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit , "Localized Electric Field Enhanced Streamer Cold Plasma Interaction on Biological Curved Surfaces and Its Shadow Effect", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 1253-1265
Publish Year International Conference 2
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit , "Localized Electric Field Roles in Nonthermal Corona Plasma for Surface Functionalization", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanudda Charoensorn, exVarakorn Kasemsuwan, "Fringe Field Assisted Electrostatic Discharge in Polypropylene Manufacturing", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทัศนีย ์ เจนบ้านผือ, "การศึกษาและการลดผลกระทบจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตในโรงงานเทปกาวพันสายไฟแบบพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ด้วยเครื่องปล่อยประจุไอออน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย