หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพอาหารบำบัดโรคตามมาตรฐานอาชีพกลุ่มธุรกิจบริการfด้านสุขภาพ