ประสิทธิภาพของการใช้หนังสือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง Augmented Reality (AR) เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของการใช้หนังสือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง Augmented Reality (AR) เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ เด็กออทิสติก. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 47(3): 548-567.", วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 2562, ฉบับที่ 47, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 548-567
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเสริมทักษะทางสังคมด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR) สําหรับเด็กออทิสติก", ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ the 58th Kasetsart University Annual Conference , 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2019 inดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, รองศาสตราจารย์, "หนังสือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง Augmented Reality (AR)", Kasetsart University, 2019