กิจกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามประเด็นการตลาดเชิงผู้ประกอบการ

Publish Year National Journal 2
2020 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานเชิงรุกในการตลาดผู้ประกอบการ", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 13-25
2019 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการตลาดผู้ประกอบการ", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 314-325
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กตามองค์ประกอบของการตลาดเชิงผู้ประกอบการ", International Conference on Management Techniques, Social Sciences, Humanities & Tourism Research (MSHTR-2019), 19 - 20 เมษายน 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์