การทดสอบหาค่าคุณสมบัติด้านวิศวกรรมปฐพีแบบพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง