ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากว่านหอมแดง