อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงบวกต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

  • กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2563)

  • inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, อาจารย์

  • inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์