ไอโอทีแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการเพื่อยกระดับผลผลิตของปาล์มน้ํามัน (ภายใต้โครงการ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันและเพิ่มผลผลิตคุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้)