การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงและกล้วย (ภายใต้โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมแห่งประเทศไทย)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2563)

  • inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

  • inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี