การนำความรู้ภูมิปัญญาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วม