การศึกษาการดูดซับโลหะแคดเมียมจากเปลือกแตงโมที่ไม่ปรับสภาพและปรับสภาพด้วยกรดและเบส

  • เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์

  • inนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี